• 6161 728 0918

Tag: بومان

شهید حاج قاسم سلیمانی

سردار خوبی ها حاج قاسم سلیمانی، در بستری آرام بخواب و بدان که این ملت بی دفاع نخواهد ماند و در راستای به تحقق پیوستن آرمان های الهی ات و در پیرو راه پر فروغت بی گمان حاج قاسم های سلیمانی بسیار زیادی سر بر خواهند آورد تا راه شما را ادامه دهند.