• 6161 728 0918

Category: آشنایی با ورق های پلیمری

ورق های کریستال (GPPS):

کریستال (GPPS) #ورق شفاف با درصد بلورینگی پایین بوده که می‌تواند به عنوان جایگزینی ارزان قیمت برای دیگر پلاستیکهای
شفاف استفاده شود. نام تجاری این پلاستیک، کریستال (GPPS) می باشد.ورقهای کریستال (GPPS) در صنایع ساختمان به عنوان سقف کاذب، در صنایع یخچال سازی، صنایع تزئینی و … استفاده می شود.این محصول از پایداری ابعادی مناسبی برخوردار است.